KONTAKTY

Look Food s.r.o.
Čs. Legií 39
Klimkovice, PSČ 742 83
tel: +420 734 279 001
info(a)look-food.cz

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 88,00 Kč
skladem
naše cena 36,00 Kč
skladem

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Look Food s.r.o., IČ: 06972161, DIČ: CZ06972161, se sídlem Čs. Legií 39, Klimkovice, PSČ 742 83, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 74018 (dále jen „společnost“ či „správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje kupujícího (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

 

Identifikační a kontaktní údaje správce

 • Společnost:Look Food s.r.o.
 • Sídlo a kontaktní adresa:Čs. Legií 39, Klimkovice, PSČ 742 83
 • IČ:06972161
 • DIČ:CZ06972161
 • Telefon:+420 734 279 001
 • E-mail:info@look-food.cz
 1. ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jen “ZOOÚ“).
 • Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s nařízením GDPR a ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem (vyřízení objednávek na koupi zboží učiněných prostřednictvím internetového obchodu www.look-food.cz), v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.
 • Zpracování osobních údajů je pro společnost nezbytné k (i) dodržení právních povinností společnosti, (ii) k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, (iii) ochraně práv a právem chráněných zájmů společnosti nebo jiné dotčené osoby (např. zájem na poskytování přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). V případě, že subjekt údajů osobní údaje společnosti neposkytne, nebude společnost zejména schopna plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů.
 • Osobní údaje získává správce pouze přímo od subjektů údajů, případně z veřejných evidencí.
 • Zpracování je prováděno v provozovně a sídle správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 • V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Tato doba je s ohledem na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, stanovena na 10 let, počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém vyřídí správce objednávku subjektu údajů. Osobní údaje získané pro ostatní účely správce ukládá pod dobu aktivního používání s nimi souvisejících služeb (např. správa uživatelského účtu, příjem obchodních sdělení, apod.) a po dobu 5 let od jejich posledního využití z důvodu umožnění jednoduchého obnovení jejich využívání, nejdéle však do vznesení námitky či obdobného požadavku subjektu údajů proti zpracování osobních údajů, včetně uplatnění práva na výmaz osobních údajů subjektem údajů.
 • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli společnosti, a to vždy v souladu s nařízením GDPR.

Zpracovatelem společnosti jsou:

 1. a) smluvní dopravci, které si subjekt údajů zvolí v objednávkovém formuláři za účelem dodání zboží (Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice IČO: 63077051 DIČ: CZ 63077051; Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha - Libeň, IČO:28408306), přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: titul, jméno, příjmení, doručovací adresa nebo jiná kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo;
 2. b) společnosti zajišťující provádění platebních transakcí,
 3. c) účetní společnosti,
 4. d) marketingové společnosti,
 5. e) společnosti zajišťující webový hosting a IT služby,
 6. f) orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Společnost může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu:
  1. identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště (příp. místa podnikání), doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ;
  2. kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;
  3. údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem marketingových sdělení aj.);
  4. další osobní údaje: číslo bankovního účtu a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 • Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se ke konkrétní fyzické osobě. Pokud však subjekt osobních údajů poskytl osobní údaje uvedené v bodě 1.8 tohoto dokumentu v rámci online registračního formuláře pro účely opětovných či budoucích nákupů, správce uchovává osobní údaje registrovaných subjektů údajů v elektronické podobě do okamžiku kdy subjekt tyto osobní údaje v rámci svého internetového rozhraní uživatelského profilu zákazníka (dále jen "klientský účet") sám neodstraní, nezmění nebo o odstranění či změnu nepožádá správce prostřednictvím emailu na adresu info@look-food.cz. Od okamžiku kdy se subjekt od odběru obchodního sdělení odhlásí, prostřednictvím odkazu obsaženém v každém obchodním sdělení, správce osobní údaje uvedené v bodě 1.8. tohoto dokumentu pro uvedený účel dále již nezpracovává.
 • Správce umožní nákup zboží bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných subjektů údajů využije výhradně k plnění předmětu smlouvy.
 1. PRÁVA SUBJETKU ÚDAJŮ
 • Subjekt údajů má právo od společnosti požadovat:

(1) přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,

(2) jejich opravu nebo výmaz,

(3) omezení zpracování,

(4) právo vznést námitku proti zpracování, jakož i

(5) právo na přenositelnost údajů.

 • Uděluje-li subjekt údajů společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.
 • Správce se zavazuje subjektu údajů v případě, že tento využije své právo na přístup k osobním údajům, tyto údaje ve formě písemného potvrzení o rozsahu a způsobu zpracovávání osobních údajů (dále jen „potvrzení“) poskytnout. Toto potvrzení je správce povinen vystavit a předat pouze subjektu osobních údajů, který svou totožnost správci prokáže, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti o vystavení potvrzení. Každé další potvrzení vystavené správcem v rámci následujících 12 kalendářních měsíců od vystavení prvního potvrzení bude subjektu údajů zpoplatněno, a to ve výši odpovídající nákladům na využití technických prostředků a potřebnému času pro vyhotovení takového potvrzení.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).